PV2 250x200 Dpi laukAXOR-250x200-Dpi-laukAMfurnitura 250x200 Dpi laukIntarsija 250x200 Dpi laukir-250x200-Dpi-lauk

Latvijas mebeles 250x200 Dpi laukLatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Sertifikācija

APSTIPRINĀTS
ar 2017. gada 06. martā
Latvijas Dizaineru savienības
valdes sēdes protokolu Nr. 03/2017

Latvijas Dizaineru savienības Nolikums par sertifikātu izsniegšanas kārtību dizainera praksei Latvijas Republikā

 1. Nolikumā minētie termini.
  2. Sertificēšanas komisija.
  3. Komisijas atbildība.
  4. Komisijas priekšsēdētāja pienākumi.
  5. Sertifikāta izsniegšana.
  6. Sertifikāta derīguma termiņš.
  7. Sertifikāta maksa.
  8. Atteikums izsniegt sertifikātu.
  9. Sertifikāta anulēšana.
  10. Komisijas lēmumu apstrīdēšana.
  11. Sertifikāta pieteikuma veidlapa.
  12. Semināru apmeklējumu veidlapa.

Nolikums paredz kārtību, kādā Latvijas Dizaineru savienība (LDS) izsniedz Latvijas Republikā strādājošam fiziskām personām profesionālās kvalifikācijas apliecinājumu dizainera praksei vienā vai vairākās dizaina jomās.

 1. Nolikumā minētie termini.
  Šajā nolikumā minētie termini izmantoti turpmāk minētā nozīmē:
  Sertifikāts– dokuments, kas apliecina dizainera profesionālo kvalifikāciju un spēju vadīt projektus vienā vai vairākās dizaina jomās.
  Sertificēts dizainers– dizainers , kuram ir izsniegts sertifikāts.
  Dizainera prakse:
  1) dizaina objektu projektēšana;
  2) projektēto dizaina objektu oriģinālu izgatavošana;
  3) autoruzraudzība;
  4) dizaina objektu novērtēšana, analīze un konsultācijas;
  5) pedagoģiskā darbība dizaina jomā;
  6) zinātniskā darbība dizaina jomā;
  Dizaina objekti – vides, lietu vai saziņas objekti, ko projektē dizainers.

Dizaina jomas:

 • lietu dizains;
 • vides dizains;
 • saziņas dizains;
 • pedagoģiskā un pētnieciskā darbība;
 • publicistika;

LDS – Latvijas Dizaineru savienība.

 1. Sertificēšanas komisija.
  2.1. LDS sertificēšanas komisiju (turpmāk tekstā – Komisiju) no LDS valdes locekļiem un nozaru sekciju pieaicinātiem biedriem 10 cilvēku sastāvā, aizklāti balsojot, ievēl LDS valdes sēdē uz 2 gadiem.
  2.2. Komisija ievēl priekšsēdētāju. LDS biedrzinis veic Komisijas sekretāra pienākumus, pieņemot pieteikumus un sagatavojot lēmumus un paziņojumus.
  2.3. Katrā Komisijas sēdē jāpiedalās vismaz 6 tās locekļiem. Komisijas loceklis, iepazīstoties ar pieteikumiem iepriekš, var iesniegt savu atzinumu rakstiski. Lēmumus pieņem, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Priekšsēdētājam ir izšķirošās balss tiesības.
  2.4. Komisijas ikreizējo sastāvu nosaka Komisijas priekšsēdētājs, ņemot vērā izskatāmā jautājuma būtību, katra komisijas locekļa kompetenci.
  2.5. Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs.
  2.6. Komisija pēc katras sēdes iesniedz LDS valdei sēdes protokolu.
  2.7. Par savu darbu un pieņemtajiem lēmumiem Komisija atskaitās LDS valdei ne retāk kā divreiz gadā.
  2.8. Komisijas lēmumu izpildi kontrolē LDS valde.
 2. Komisijas atbildība.
  3.1. Izskata pieteikumus par sertifikāta piešķiršanu vai atjaunošanu.
  3.2. Komisijas sekretārs nodrošina sertifikātu izsniegšanu, to derīguma termiņa pagarināšanu, un nepieciešamo ierakstu izdarīšanu sertifikātos.
  3.3. Izlemj jautājumus, kas saistīti ar sertifikāta sagatavošanu un iespiešanu, saskaņojot to ar LDS valdi.
  3.4. Izskata iesniegumus par sertificēto dizaineru profesionālās ētikas neievērošanas gadījumiem un lemj par:
  – brīdinājuma izteikšanu;
  – brīdinājuma izteikšanu masu informācijas līdzekļos, LDS interneta vietnē;
  – sertifikāta anulēšanu.
  3.5. Ja sertifikāts tiek anulēts, komisija nosaka prasības, kas būtu izpildāmas, lai to atjaunotu.
  3.6. Veido sertificēto dizaineru reģistru un veic tā uzturēšanu.
  3.7. Informē sabiedrību par jaunumiem sertificēto dizaineru reģistrā, izmantojot masu informācijas līdzekļus.
 3. Komisijas priekšsēdētāja pienākumi.
  4.1. Nosaka katrai sēdei nepieciešamo Komisijas sastāvu, ņemot vērā izskatāmā jautājuma būtību, katra Komisijas locekļa profesionālo kompetenci. Gadījumos, kad Komisijas priekšsēdētājs objektīvu apstākļu dēļ nevar veikt savus pienākumus, viņš no Komisijas sastāva norīko sev aizvietotāju.
  4.2. Saskaņā ar šo Nolikumu nosaka katras nākošās Komisijas sēdes laiku.
  4.3. Nepieciešamības gadījumā uzaicina uz Komisijas sēdi:
  – ekspertus;
  – dizainerus, kuru profesionālā kvalifikācija vai profesionālās ētikas ievērošana tiek augstu vērtēta;
  – pretenziju iesniedzējus.
  4.4. Informē pieteikumu iesniedzējus un masu informācijas līdzekļus par Komisijas pieņemtajiem lēmumiem.
 4. Sertifikāta izsniegšana.
  5.1. Sertifikātu Komisija izsniedz dizainera praksei konkrētās dizaina jomās.
  5.2. Sertifikātu izsniedz dizainerim, kurš savu profesionālo darbību ir apliecinājis atbilstoši LDS statūtu un šī nolikuma prasībām.
  5.2.1. Dizainers, iestājoties LDS, iegūst sertifikātu uz 5 gadiem. Tas tiek atjaunots ik pēc 5 gadiem, ja LDS biedrs apliecina savu darbību par atskaites periodu, iesniedzot biedrzinim datu nesēju ar darbu (3-5 projektu) attēliem un aprakstiem, to attēlus ir ievietojis savā LDS mājas lapas vizītvietnē un ar darbiem iepazīstina sekcijas biedrus.
  5.2.2. Dizainerim, kas nav LDS biedrs, sertifikāts tiek piešķirts ja pieteicējs uzrāda savus 5 projektus pirmo reizi sertificējoties un 3-5 projektus par atskaites periodu sertifikātu atjaunojot, iesniedz LDS biedrzinim datu nesēju ar darbu attēliem un aprakstiem un ar darbu prezentāciju iepazīstina sertificēšanas Komisiju kārtējā sanāksmē.
  5.3. Dokumenti, uz kuru pamata Komisija izskata jautājumu par sertifikāta piešķiršanu:
  5.3.1. pretendenta pieteikums, kurā uzskaitīts attiecīgajā dizaina jomā paveiktais;
  5.3.2. dizaina darbu grāmata ar pretendenta CV, izglītības dokumentu kopijām, darbu attēliem un aprakstiem par pēdējo 5 gadu darbiem;
  5.3.3. CD ar sertificēšanas darbu grāmatas virtuālu kopiju;
  5.3.4. atjaunojot sertifikātu, LDS formas apliecinājumu par pilnveides pasākumu apmeklējumiem atskaites posmā iegūstot 1 kredītpunktu par katru apmeklējumu. Kopējais sertifikācijai iegūstamais punktu skaits gadā ir 4 kredītpunkti, piecos gados 20 kredītpunkti. Atskaites forma atrodama nolikuma pielikumā;
  5.3.5. dokuments, kas apliecina samaksu par pieteikuma izskatīšanu.
  5.4. Pretendentam ir jāierodas Komisijas sēdē, ja pretendents ir saņēmis iepriekšēju uzaicinājumu.
  5.5. Dizaineram, kuram ir atzītas tiesības iegūt sertifikātu, tā saņemšanai jānokārto pilna samaksa par sertifikāta izsniegšanu.
  5.6. Sertifikātu vai rakstisku atteikumu to piešķirt izsniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
 5. Sertifikāta derīguma termiņš. 
  6.1. Sertifikāts tiek izsniegts uz 5 gadiem, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas.
  6.2. Ja gadskārtējā iemaksa tekošā gada laikā nav samaksāta, sertifikāta darbību pārtrauc līdz maksājumu atjaunošanai, par to rakstiski paziņojot sertifikāta īpašniekam 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
 6. Sertifikāta maksa.
  Samaksu par sertifikāta pieteikuma izskatīšanu, par sertifikāta piešķiršanu, ikgadējo pagarināšanu vai atjaunošanu nosaka komisijas pieņemtie Noteikumi.
  7.1. Sertifikāta maksa tiek aprēķināta, ņemot vērā izdevumus:
  7.1.1. par sertifikāta sagatavošanu un iespiešanu;
  7.1.2. par sertificētā dizainera zīmodziņa sagatavošanu un izgatavošanu;
  7.1.3. par sertifikāta pieteikuma izskatīšanu, tā izsniegšanu un sertificēto dizaineru reģistra uzturēšanu;
  7.1.4. par Komisijas lēmumu publicēšanu masu informācijas līdzekļos un reklāmas materiālos.
  7.2.  Sertifikāta gada maksa ir EUR 60 gadā. Sertifikāta pieteikuma izskatīšanas maksa sertifikāta izsniegšanas gadījumā ir arī pirmā gada maksa.
  7.2.1. LDS biedrs iegūst sertifikāciju uz 5 gadiem iestājoties LDS. Tas tiek atjaunots bez papildu maksas ik pēc 5 gadiem, ja biedrs apliecina savu darbību par atskaites periodu. LDS biedra sertifikāta apliecinājums ir spēkā, ja ik gadu tiek veikta biedru naudas iemaksa.
 7. Atteikums izsniegt sertifikātu. 
  8.1. Sertifikāta prasītājam sertifikātu var neizsniegt, atbilstoši motivējot atteikumu, ja:
  8.1.1. pretendenta izglītība vai līdzšinējā darbība, kas atspoguļota iesniegtajā dizaina darbu grāmatā, liecina par  nepietiekamu profesionālo kvalifikāciju attiecīgajā dizaina jomā;
  8.1.2. ir pierādījumi, ka pretendents ir pārkāpis dizaineru ētikas normas.
  8.2. Atteikuma gadījumā pretendentam ir tiesības saņemt no Komisijas rakstiskus norādījumus par to, kādas prasības ir jāizpilda, lai pretendents varētu atkārtoti iesniegt pieteikumu sertifikāta saņemšanai
 8. Sertifikāta anulēšana.
  9.1. Jautājumu par sertifikāta anulēšanu izlemj Komisija, ja ir saņemts motivēts rakstisks iesniegums par dizainera darbības neatbilstību noteiktai profesionālajai kvalifikācijai, par profesionālo pārkāpumu izdarīšanu, par profesionālās ētikas normu neievērošanu.
  9.2. Jautājums par sertifikāta anulēšanu jāizskata konfidenciāli un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.
  9.3. Komisija var pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu uz laiku, sertifikāta anulēšanu vai profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu kādā no sertifikātā minētajām jomām; sertifikāta īpašniekam par to paziņo rakstiski 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
  9.4. Pēc sertifikāta anulēšanas vai profesionālās kvalifikācijas neatzīšanas kādā dizaina jomā, sertifikāta īpašniekam ir tiesības iesniegt Komisijai pieteikumu par sertifikāta atjaunošanu vai tā atsevišķas daļas atjaunošanu vispārējā kārtībā.
 9. Komisijas lēmumu apstrīdēšana.
  Komisijas lēmumus par atteikumu izsniegt, pagarināt vai atjaunot sertifikātu vai par lēmumu to vai kādu tā daļu anulēt, pretendents vai sertifikāta īpašnieks var pārsūdzēt tiesā LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Rīgā,
2017. gada 06. martā.
Latvijas Dizaineru savienības
priekšsēdētājs A.Broks.


Ieteikumi sertificēšanas pretendentam profesionālās darbības parādīšanai – dizaina darbu grāmatas sagatavošanai un noformēšanai

Viss sertificēšanas pretendenta profesionālo darbību raksturojošais teksta un ilustratīvais materiāls apkopojams uz A4 formāta lapām, kas iesienamas vienotā dizaina darbu mapē jeb grāmatā, kas ērti atverama apskatīšanai – iesieta kādā no spirāliesiešanas veidiem.
Uz dizaina darbu grāmatas vāka jānorāda autors (vārds uzvārds), virsraksts (Dizaina darbu grāmata), dizaina jomas, gads.
A4 formāta mapes/grāmatas lapām jābūt numurētām, lai viegli orientēties to saturā.
Lapām jābūt ar drukātu tekstu, vizuālais materiāls var būt kopijas, izdrukas vai fotogrāfijas.
Dizaina darbu grāmatai jābūt iesietai, lai tā saglabātos kā vienots un negrozāms dokuments.
Viss dizaina darbu grāmatas saturs jāieraksta CD un tas jāpievieno iesietajai mapei/grāmatai.
A4 formāta mapei jeb grāmatai jāsasastāv no vairākām daļām, kas jāatspoguļo SATURĀ, kurā:

1. sniegtas ziņas par dizaineru jeb autoru:

 • dizainera foto (CD obligāts);
 • dizainera CV (nepieciešams);
 • izglītības dokumentu kopijas (var būt arī fotogrāfijas vai izdrukāti attēli) , kas liecinātu par dizainera izglītību (nepieciešams) un tālāko profesionālo pilnveidi (vēlams);
 • rekomendācijas no kolēģiem un/vai klientiem (vēlams);

2. parādīti darbi, kas izstrādāti pēdējo piecu gadu laikā katrā no pieteikumā minētajām dizaina jomām, pēc kārtas katrā jomā:

katrā jomā vēlami vismaz 3-5 pārliecinoši darbi, ja darbi/objekti nelieli, to skaits jāpalielina;
par katru darbu/projektu/objektu/modeli nepieciešams apraksts:
projektēšanas/realizācijas gads,
objekta/darba atrašanās vieta un/vai galvenie raksturojošie lielumi,
autora veiktais darba apjoms, līdzautori un palīgi, viņu paveiktais (pievienojot līdzautoru tālruņa numurus),
realizācijā izmantotie materiāli, to ražotāji un izgatavotāji, kā arī darba realizētāji,
darba uzdevums/vēsturiskā situācija,
darba pamatideja (koncepcija), kā arī izmantoto izteiksmas līdzekļu, materiālu, paņēmienu, tehniku, tehnoloģiju īss raksturojums;
par katru darbu/projektu/objektu/modeli nepieciešami vairāki darbu raksturojoši attēli no dažādiem skatu punktiem, vēlams pievienot arī raksturīgus rasējumus, skices; vides objektiem u.t.ml. – attēlus pirms, u.t.t. (vismaz vienu no iepriekš minētajiem par katru darbu), lai uzskatāmāk raksturotu autora paveikto.

LDS sertificēšanas komisija
Rīgā, 2008. gada 29. oktobrī

APLIECINĀJUMS kredītpunktu ieguvei