Mācību iestādes

LU zime

Latvijas Mākslas akadēmija

Latvijas Mākslas akadēmija ir universitātes tipa augstskola, kas piedāvā iegūt augstāko mākslas izglītību. Mākslas akadēmija piedāvā studijas piecās nodaļās, kuru pārziņā ir kopā 14 dažādas apakšnozares: Vizuālās mākslas nodaļa: Glezniecības apakšnozare Grafikas apakšnozare Tekstilmākslas apakšnozare Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa: Tēlniecības apakšnozare Keramikas apakšnozare Stikla mākslas apakšnozare Dizaina nodaļa: Funkcionālā dizaina

Tālāk
RTU zime

Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina tehnoloģiju institūts

RTU misija nodrošināt Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju. DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina un tehnoloģiju institūtā ir  Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra un Materiālu tehnoloģiju un dizaina katedra ar dažādu specializāciju dizaina studiju

Tālāk
LU zime

Latvijas Universitāte

LU veicina Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi, garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, kā arī attīstīties zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades darbā. LU ir starptautiskās akadēmiskās dzīves aktīva dalībniece, tā sekmē kultūru sakarus, zinātnes nozaru sadarbību un zināšanu izmantošanu. LU panākumus veido darbinieku un studējošo prāts, talants

Tālāk
Banku Augst zime

Banku augstskola

Banku augstskola (BA) ir valsts dibināta augstskola un darbojas kopš 1992.gada. BA sniedz starptautisku finanšu un biznesa izglītību, 2014./2015.akadēmiskajā gadā īstenojot kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas visos studiju līmeņos, veicot pētniecisko darbu, kā arī organizējot mūžizglītības pasākumus. Banku augstskola programmu īsteno sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas

Tālāk
LiepUn zime

Liepājas Universitāte

Liepājas Universitāte ir viena no Latvijas Republikas universitātēm, Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes un kultūras simbols, kas nodrošina konkurētspējīgas, starptautiski atzītas daudzveidīgas studijas, attīsta inovatīvu pētniecību, garantē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, zināšanu ekonomikas veidošanos Latvijā kā pilntiesīgā partnerē Eiropas valstu saimē. Liepājas Universitāte īsteno studiju programmas: Dizains – Datordizains – Interjera dizains

Tālāk
RezeknesA zime Jaun

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mērķis – nodrošināt studentiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, dot ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā un izaugsmē, attīstot izglītību, pētniecību, zinātni un inovāciju sistēmu, nodrošinot jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanu RTA pārstāvētajās zinātnes nozarēs un starpnozarēs gan

Tālāk
DU zime

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitāte ir Latvijas Republikas valsts akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kas atrodas Latvijā un kalpo tās interesēm. DU apmāca 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, kura nodrošina kvalifikācijas un profesionālā bakalaura grāda ieguvi datordizainā. http://www.du.lv/lv/studijas/programmas Tweet

Tālāk
BSA zime

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Baltijas Starptautiskā akadēmija realizē studijas Rīgā, kā arī akadēmijas reģionālajās filiālēs, kuras atrodas dažādos Latvijas novados (Daugavpils, Liepāja, Rēzekne, Jēkabpils, Ventspils, Smiltene, Jelgava). Macību programmas: Vides dizains Datordizains Profesionālā maģistra studiju programma «Dizains» http://bsa.edu.lv/ Tweet

Tālāk
LKA zime

Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Kultūras akadēmijas unikalitāti augstākās izglītības telpā Latvijā nosaka fakts, ka vienīgi šajā augstākās izglītības iestādē studenti var iegūt mākslas bakalaura grādu tādās disciplīnās kā Kultūras teorija un menedžments. LKA īsteno akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogrammu Kultūras menedžments un radošās industrijas Pilna laika, klātienes studijas (studiju ilgums – 2

Tālāk
Skolas

LKA Latvijas Kultūras koledža

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža (LKA LKK) – viena no pieredzes un tradīciju bagātākajām koledžām Latvijā, kas piedāvā modernu izglītību kultūras jomā. Latvijas Kultūras koledža īsteno studiju programmu Mākslas institūciju pārvaldība Iegūstamā kvalifikācija – Kultūras menedžeris ar specializāciju: radošā fotogrāfija, dizaina menedžments; gaismas dizains; reklāma un sabiedriskās attiecības. http://www.kulturaskoledza.lv/studiju-iespejas Tweet

Tālāk
RigasDMV

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā tiek īstenotas 11 akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas 3. profesionālās kvalifikācijas līmenī. Katrā no tām strādā kompetenti pedagogi – ar lielu darba pieredzi, maģistra grādiem mākslā un pedagoģisko izglītību. Uzlabota vide un mācību aprīkojuma modernizācija nodrošina augstvērtīgu mācību procesu, kā arī izglītojamo konkurētspēju darba tirgū.

Tālāk
RAV zime

Rīgas Amatniecības vidusskola

Rīgas Amatniecības vidusskola uzņem audzēkņus mācībām šādās akreditētās izglītības programmās 3. kvalifikācijas līmenī: Interjera dizains / kvalifikācija Interjera dizaina speciālists Reklāmas dizains/ kvalifikācija Vizuālās reklāmas dizaina speciālists Vides dizains/ kvalifikācija Tēlniecības objektu dizaina speciālists Vides dizains/ kvalifikācija Teātra dekorētājs Apģērbu dizains/ kvalifikācija Apģērbu dizaina speciālists Tekstilizstrādājumu dizains/ kvalifikācija Tekstilmateriālu dizaina speciālists Ādas izstrādājumu dizains/ kvalifikācija Ādas materiālu dizaina

Tālāk
LDMV zime

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā 4 gadu vidējās profesionālās izglītības apguvi jauniešiem pēc 9.klases beigšanas un 2 gadu profesionālās izglītības apguvi jauniešiem ar vidusskolas izglītību vienā no divpadsmit izglītības programmām: APĢĒRBU DIZAINS ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS ARHITEKTŪRA INTERJERA DIZAINS KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS KOKA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS MĀKSLAS METĀLA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS MULTIMEDIJU DIZAINS REKLĀMAS DIZAINS TEKSTILA IZSTRĀDĀJUMU

Tālāk
JRRMV zime

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (JRRMV) sagatavo audzēkņus sekojošās programmās: Mākslas – iegūstamā specialitāte: Ilustrators. Audzēkņi specializējas: gleznošanā, veidošanā vai grafikā. Vizuālās saziņas līdzekļu māksla  –  Multimediju dizains: iegūstamā specialitāte – Multimediju dizaina speciālists. Audzēkņi specializējas – datorgrafikā, interneta dizainā, 3DM, animācijas dizainā, video dizainā. Vizuālās saziņas līdzekļu māksla  – foto dizains: iegūstamā specialitāte – Foto

Tālāk
RDMV zime

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (RMDV) īstenoto 9 akreditētas četrgadīgās izglītības programmas uz pamatskolas un vidējās izglītības bāzes. Apgūstot minētās programmas, audzēkņi iegūst dizaina speciālista 3. līmeņa kvalifikāciju sekojošās nozarēs: apģērbu dizains, keramikas izstrādājumu dizains, koka izstrādājumu dizains, metāla izstrādājumu dizains, tekstilizstrādājumu dizains, vides dizains, rokdarbi (kvalifikācija – rokdarbu modelētājs), vizuāli plastiskā

Tālāk
DDMV zime

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”

Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola” īsteno 8 izglītības programmas 3. kvalifikācijas līmenī: 1. Interjera dizaina izglītības programma – kvalifikācija Interjera dizaina speciālists 2. Reklāmas dizaina izglītības programma – kvalifikācija Reklāmas dizaina speciālists 3. Tekstilizstrādājumu un apģērbu dizaina izglītības programma – kvalifikācija Tekstilizstrādājumu dizaina speciālist 4. Tekstilizstrādājumu un apģērbu dizaina izglītības programma – kvalifikācijas Apģērbu

Tālāk
VMV zime

Valmieras Mākslas vidusskola

Valmieras Mākslas vidusskola (VMV) ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas: Profesionālās vidējās izglītības programmas : Profesionālās vidējās izglītības programmās uzņem izglītojamos, kas ieguvuši vispārējo pamatizglītību. Izglītības programmas noslēgumā tiek izstrādāts un aizstāvēts kvalifikācijas darbs. Ja mācību procesā ir īstenotas valsts noteiktās Izglītības

Tālāk
RTRIT zime

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

Skola īsteno izglītības programmas; Apģērbu  dizains, Interjera dizains. Piešķiramā kvalifikācija: Apģērbu dizaina speciālists, Interjera dizaina speciālists 3. kvalifikācijas līmenis. http://www.rtrit.lv/Izgl_progr.html Tweet

Tālāk
OVT logo

Ogres tehnikums

Ogres tehnikums īsteno vairākas ar dizaina izglītības jomu saistītas izglītības programmas: multimediju dizains, interjera dizains, reklāmas dizains, apģērbu dizains. 3. kvalifikācijas līmenis. http://www.ovt.lv/profesijas/dizains-un-lietiska-maksla Tweet

Tālāk
Malpils zime

Mālpils Profesionālā vidusskola

Skolas kods: 204111 Skolas reģistrācijas apliecība: Nr. 4331901393, izdevējs Izglītības kvalitātes valsts dienests, Rīgā, 30.09.2009. Pakļautība: Mālpils novada dome Skolas juridiskā adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV- 2152 Skola īsteno šādas dizaina profesionālās vidējās izglītības programmas: „Interjera dizains”, kods 3321403, īstenošanas ilgums 4 gadi. Piešķiramā kvalifikācija: Interjera noformētājs

Tālāk