LDS Balva 2018 augstskolu darbu galerija

DP 796 Elizabete Dundure

Džeza kultūras izpausmes telpiskajā vidē

Diplomdarbā “Džeza kultūras izpausmes telpiskajā vidē”, analizējot pieejamo literatūru, tiek pētīts jēdziens džezs, tam raksturīgās iezīmes, vēsture un džeza mūzikas telpa. Empīriskajā daļā tiek pētīti džeza telpu interjeri Ņujorkā, Jaunorleānā, Čikāgā, Johanesburgā, Parīzē, Madridē, Kopenhāgenā un Rīgā, kā arī tiek intervēts bijušā kabarē/bāra ‘Artelis Gandrīz teātris’ īpašnieks. Radošajā daļā tiek izstrādāts interjera dizaina projekts džeza kafejnīcai

Tālāk

DP 795 Patriks Leo Palins

Telpas dziednieciskā ietekme Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas nodaļas "Atelpas brīdis" interjera vīzijā

Bakalaura darba mērķis ir izpētīt telpas dziedniecisko ietekmi un izstrādāt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas nodaļas “Atelpas brīdis” interjera vīziju. Darbā autors analīzē telpas dziednieciskās ietekmes koncepciju, pētot interjeru veselības aprūpes iestādēs un tā nozīmi bērnu slimnīcas. Autors analizē interjera dizaina specifiku bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, definē šo traucējumu simptomus, kā arī pēta vairāku arhitektu un dizaineru izvirzītās vadlīnijas un kritērijus vides izveidē cilvēkiem ar autismu.

Tālāk

DP 792 Rudīte Stiebre, Latvijas Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programmas "Māksla" diplomande

Stiebre R. Apģērbu uzņēmumu grafiskās identitātes vizuāli stilistiskie aspekti

Darba teorētiskajā daļā tiek apkopotas dažādu autoru atziņas un viedokļi par vizuālās identitātes jēdzienu, tās elementiem, to uzbūvi un nozīmi. Tiek noskaidrots modes dizainera jēdziens un apskatīta vispārēja un ietekmīgu modes dizaineru darbības vēsture. Pētnieciskajā daļā tiek apkopoti un analizēti dažādi modes zīmolu logo dizaina paraugi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, lai atbildētu uz izvirzīto jautājumu – kas ir kopīgs un atšķirīgs apģērbu uzņēmumu grafiskās identitātes vizuāli stilistiskajos aspektos? Balstoties uz teorētiskajā un pētnieciskajā daļa iegūto informāciju, radošajā daļa tiek izstrādāts un aprakstīts dizaina projekts, vizuālā identitāte sieviešu apģērbu zīmolam.

Tālāk

DP 745 Inese Dundure

Mākslas vērtību pieejamība muzejos cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Pētījuma mērķis ir apzināt un izpētīt grafiskā dizaina iespējas integrētai pieejai muzejos esošo mākslas vērtību reproducēšanā, lai nodrošinātu to pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un izstrādāt grafisko dizainu mākslas darbu albumam ar taktilu attēlu pielikumu, kas ļaus iepazīt mākslas vērtības arī cilvēkiem ar redzes problēmām. Pētījuma pamatdaļā autore izvērtē grafiskā dizaina un taktilās grafikas iespējas mākslas vērtību pieejamības nodrošināšanā, sniedz cilvēku ar redzes traucējumiem vajadzību analīzi un apskata uztveres problēmas, apraksta integrēta mākslas darbu kataloga ar pielikumu vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem izveidi.

Tālāk

DP 728 Silvija Mežinska

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ikdienas formas tērpa dizaina risinājums

Pētījumā par formas tērpu attīstību, IeM sistēmas iestāžu esošā ikdienas formas tērpa pilnveides nepieciešamību, izstrādāt mūsdienīgu ikdienas formas tērpa dizaina risinājumu. Uzdevumi: analizēt literatūru, informācijas avotus, normatīvos dokumentus, veikt esošās situācijas izvērtējumu, lietotāja vajadzību apzināšanu; analogu analīzi, izstrādāt mūsdienu prasībām atbilstošu ikdienas formas tērpa sastāvdaļu dizainu, novērtējuma anketu, tehnisko dokumentāciju, izgatavot dizainparaugus, izvērtēt rezultātus. Metodes: ar nozari saistītās literatūras izpēte un analīze; fokusgrupas diskusija; ekspertu intervija, izvirzāmo lietotāja prasību noteikšanai; analogu (gadījumu) kriteriālā analīze; darbības pētījums. Mūsdienīgums, funkcionalitāte, vizuālās izteiksmības ir akcenti ikdienas formas tērpā.

Tālāk

DP 727 Sigita Muratova

Mēbeļu nozares attīstība Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas

Darba mērķis: Izsekot, kā notika pāreja no padomju laika mēbeļu lielrūpniecības uz mēbeļu ražošanu brīvās Latvijas apstākļos, praktiski izskatot notikumus pagājušā gadsimta ’90. gados, izsekojot izdzīvojušo uzņēmumu liktenim. Izstrādāts sadarbībā ar asociāciju “Latvijas Mēbeles”, kas norāda uz pozitīvām sadarbības iespējām starp nozari un augstākās izglītības iestādēm, iespēja praktiski pielietot pētniecisko darbu nākotnē plānotā izstādē.
Rezultāts: iegūts pārskats par situāciju nozarē, veidoti secinājumi par politiskās darbības ietekmi uz tautsaimniecību, apskatīts, kā sadalījās lielvaras uzņēmumi, kuri bija, kuri tika privatizēti vai denacionalizēti, kuri bankrotēja. Dots ieskats kā tika dibināti jauni uzņēmumi. Apskatītas eksporta tendences, asociāciju izveide un to ietekme uz nozari.

Tālāk

DP 689 Ilze Mežinska

Latvijas Kultūras kanona interpretācija mūsdienu Latgales lauku mājas interjerā

Projekts “Latvijas Kultūras kanona interpretācija mūsdienu Latgales lauku mājas interjerā” pamato modernā un senā simbiozes pieaugošu tendenci, izpausmi dizainā, mērķis: izstrādāt ergonomisku, mūsdienīgu lauku mājas “Vietuļnieki” interjera dizainu, veicot pētījumu par kultūras kanona vērtībām, uzdevumi: literatūras izpēte, objekta apsekošana, analogu izvērtējums, projekta teorētiskā, vizuālā izstrāde, rasējumu veikšana, materiālu, mēbeļu izvēle, specifikāciju sastādīšana, izmaksu aprēķini, metodes: literatūras, normatīvo dokumentu, avotu, analīze; situācijas, analogu, lietotāju vajadzību apzināšana, izpēte. Kultūras kanons ir spēcīgs instruments latviskā mantojuma popularizēšanā mūsdienās; tā vērtību – podniecības, tautastērpa, gadskārtu godu izpausmē, nozīmīgs Latgales kultūras mantojums.

Tālāk

DP 671 Anda Ščerbaka

Bezatlikumu iespējas ilgtspējīgas modes dizainā

Aktualitāte:Modes/tekstila industrija-viena no lielākajām vides piesārņotājām;drānas atlikumi-augoša problēma industrijā;Tradicionālajā apģērbu ražošanā izmet~15%drānas apģērbu detaļu piegriešanā;Tiecoties uz ilgtspējību tekstila/apģērbu industrijās,ir augoša interese par bezatlikumu modi
Mērķis:Apzināt modes industrijas ilgtspējības attīstības problēmas;sakopot gandrīz un bezatlikumu modes veidošanas principus un metodes
Uzd.Apkopot datus industrijas problemātikā;apzināt līdzšinējo izpētes līmeni gandrīz un bezatlikumu modes dizainā,pielietotās metodes,to iespējas modes dizainā,ražošanā;Izstrādāt paraugus,tos analizēt.Izstrādāt vērtēšanas kritērijus.
Metodes:literatūras,publicēto/nepublicēto darbu analīze,praktizējošu dizaineru uzkrātās pieredzes pētījumi,materiālā realizētas ilustrācijas

Tālāk

DP 668 Laima Studente

Ekodizaina iezīmes Viļakas Rehabilitācijas centra interjera dizainā

Mērķis: izstrādāt funkcionāli ergonomisku un estētisku interjera dizaina projektu Viļakas rehabilitācijas centra telpām, kurā būtu apvienotas ekodizaina iezīmes, obligātās medicīnas iestāžu telpu prasības un mūsdienu aktualitātes interjerā.
Uzdevumi: Pētīt un analizēt literatūras avotus atbilstoši pasūtītāja vajadzībām.
Secinājumi:
Ekodizans ir viens no pēdējo gadu iecienītākajiem dizaina virzieniem. Aktīvi attīstīties tas sāka pagājušā gadsimta beigās. Par tā aizsācējiem uzskata skandināvu dizainerus, kas savienoja novatoriskās formas ar dabas materiālu dabiskumu. Stils strauji tiek ieviests gan birojos, gan citās sabiedriskās telpās, kā arī ir ieguvis popularitāti privātā interjera izstrādē.

Tālāk

DP 649 Ilze Fetjko

LĀZERTEHNOLOĢIJAS JAPĀŅU KONSTRUKTĪVISMA STILA APĒRBU DIZAINA RISINĀJUMĀ

Tēma - japāņu modes dizaineru jaunievedumu atspoguļojums mūsdienu modē. Mērķis: pētīt japāņu modes dizaineru jaunievedumu ietekmi mūsdienu modē, izstrādāt apģērbu kolekciju, izmantojot lāzermarķēšanu auduma dekora izveidē. Uzdevumi: pētīt literatūru, avotus par japāņu modes dizaineru darbību; mūsdienu modes tendenču saistību ar šo dizaineru jaunievedumiem; Latvijas modes dizaineru saistību ar japāņu idejām; apkopot, izpētīt informāciju par lāzermarķēšanas iespējām apģērba dekoratīvajā apdarē; izstrādāt dizaina koncepciju apģērbu kolekcijai. Pētījuma metodes: teorētiskās, empīriskās - eksperimenta rezultātu analīze. Apģērbu kolekcija veidota, balstoties uz pētījumiem par mūsdienu modes tendencēm, iedvesmojoties no japāņu modes dizaineriem, apvienojumā ar pieejamajām lāzertehnoloģijām.

Tālāk