Rūpnieciskā dizaina diena – dizainparaugu tipveida līgumi

WIDD-Logo-RGB_ML

29. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Rūpnieciskā dizaina diena.

Par godu šai dienai, lai veicinātu labāku intelektuālā īpašuma pārvaldību dizaina nozarē, Patentu valde, patentpilnvarnieku birojs SIA “Pētersona Patents” un Latvijas Dizaineru savienība  publicē dizainparaugu tipveida līgumus. Tiek paredzēts, ka īstenotais projekts palīdzēs nodrošināt uzlabotu intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu dizaina nozarē.

Pirmo reizi par dizaina līgumu izstrādi diskutēja 2015. gadā – Latvijas mēroga seminārā “Dizaina līgums”, kas pulcēja Patentu valdes, Latvijas Dizaineru savienības (LDS), Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (LTRK) un advokātu biroja SIA “Cobalt” pārstāvjus, kā arī dizaina nozares profesionāļus. Diskusijas laikā tika daudzpusēji apspriesta uzkrātā pieredze dizaina profesionālās darbības līgumattiecību slēgšanas jomā un konstatēti vairāki trūkumi, kas skar līgumattiecību slēgšanas procesu.

Lai gan dizaineri ir spējīgi atrast resursus, lai savus izstrādātos dizaina paraugus reģistrētu, viņiem trūkst resursu un zināšanu, lai savus dizainus tālāk nodotu ieinteresētajām personām un turpmāk par to saņemtu atlīdzību. Bieži vien šīs jomas pārstāvjiem trūkst zināšanu par līgumu sagatavošanu un izvērtēšanu, kā rezultātā līgumos tiek iekļauti nelabvēlīgi nosacījumi, savukārt resursu trūkuma dēļ nozares speciālistu piesaiste strīdīgu jautājumu izpētei bieži vien nav iespējama. Semināra diskusijas rezultātā tika secināts, ka ir nepieciešams pievērsties dizaina pakalpojuma līguma paraugu izstrādei. Šī iniciatīva tika īstenota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 15. septembra rīkojuma Nr. 509 “Par konceptuālo ziņojumu “Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā”” 5.6. punktu, kas paredz nodrošināt standartizētu līgumu paraugu izveidi, lai veicinātu intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu.

Apliecinot triju gadu ilgā projekta nozīmību, Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis norāda: “Pasaules rūpnieciskā dizaina diena ir lielisks iemesls, lai mēs pievērstu sabiedrības, nozares profesionāļu un jauno dizaineru uzmanību tam, lai arī mūsu dizaineru un ražotāju veikums, proti, radītie dizainparaugi tiktu aizsargāti, nodrošinot izņēmuma tiesības, kā arī izmantoti turpmāk, veicinot ne tikai dizaina, bet arī intelektuālā īpašuma nozares attīstību. Esam gandarīti par jau sen loloto un īstenoto ieceri, kas tapa pateicoties mūsu ilggadējo partneru atbalstam un esam pārliecināti, ka izstrādātie paraugi kalpos par labu pamatu radošai un uzticīgai sadarbībai starp dizaineriem un darba pasūtītājiem, tiesību īpašniekiem un pārņēmējiem, atvieglojot līdz šim sarežģīto dizaina līgumattiecību slēgšanas procesu.”

Mūsdienu ideju pārpilnības un straujas tehnoloģiju attīstības laikmetā intelektuālais īpašums ir viens no vērtīgākajiem nemateriālajiem aktīviem; to aizsargājot, tiek iegūtas izņēmuma tiesības, kuras turpmāk var pārdot, dāvināt, novēlēt mantojumā, nodot lietošanai uz licences līguma pamata, gūstot par to atlīdzību, kā arī iekļaut uzņēmuma pamatkapitālā vai aktīvos, un, visbeidzot, pat ieķīlāt, lai iegūtu finansējumu. Izstrādātā dizainparaugu tipveida līgumu pakete ietver sevī līguma paraugus par dizaina izstrādi, kā arī atvasināšanas, konfidencialitātes un licences līgumu paraugus. Svarīgi atzīmēt, ka līguma priekšmets var būt nereģistrēts, reģistrēts vai reģistrācijas pieteikuma stadijā esošs dizainparaugs. Tāpat tiesības var nodot uz daļu no kompleksas dizainparauga reģistrācijas vai pieteikuma.

Latvijas Dizaineru savienības pārstāvis Andrejs Broks norāda: “Dizains kā intelektuālā īpašuma radīšanas forma ir ne tikai radoša, bet arī saimnieciska profesionālā darbība. Katrs dizaina projekts ir unikāls, un viens no galvenajiem veiksmīgas sadarbības priekšnosacījumiem ir savstarpējā uzticēšanās, kas izpaužas skaidri noteiktajās līgumattiecības. Tas bieži kļūst par izšķirošo faktoru, lai dizaina radītājs gūtu atbilstošu atlīdzību un gandarījumu par paveikto. Intelektuālā īpašuma aizsardzības prasmīga izmantošana ir arī dizaineru profesionalitātes rādītājs, kas izpaužas profesionālā darba veikšanas un līgumattiecību kārtošanas veidā.”

 • Ieteikumi dizainparaugu atsavināšanas līgumu izstrādāšanai
 • Ieteikumi reģistrētu un nereģistrētu dizainparaugu licences līgumu izstrādāšanai
 • Dizaina izstrādes līgums
 • Dizainparauga atsavināšanas līgums
 • Konfidencialitātes līgums
 • Nereģistrēta dizainparauga vienkāršas licences līgums
 • Nereģistrēta dizainparauga izņēmuma licences līgums
 • Nereģistrēta dizainparauga solo licences līgums
 • Reģistrēta dizainparauga vienkāršas licences līgums
 • Reģistrēta dizainparauga izņēmuma licences līgums
 • Reģistrēta dizainparauga solo licences līgums

Pasaules rūpnieciskā dizaina diena tiek atzīmēta kopš 2007. gada, kad Rūpnieciskā dizaina biedrību starptautiskā padome (ICSID) – tagad Pasaules Dizaina organizācija (WDO) – atzīmēja savu 50. gadadienu. Viena no WDO dalīborganizācijām ir LDS, kas arī šogad atzīmē Rūpnieciskā dizaina dienu kopā ar visas pasaules dizaina atbalstītājiem un attīstītājiem.

Kopš izveidošanas WDO ir organizācija, kas apvieno cilvēkus no dažādām vidēm, kultūrām un reliģijām ar kopīgu iezīmi – kaislību uz dizainu. Gan WDO dalīborganizācijas, gan dizaina atbalstītāji 29. jūnijā ar dažādiem dizainam veltītiem pasākumiem visā pasaulē cenšas pievērst visplašākās auditorijas uzmanību dizainam kā ikvienam sabiedrības loceklim nozīmīgai nozarei.

Vairāk par šo dienu pasaulē var lasīt  šeit >>>