lntelektuālā īpašuma aizsardzību regulējošie tiesību akti

Likumi_lv

Autortiesību likums – Likumi.lv vietnē >>>
Autortiesību un blakustiesību normatīvie akti – Kultūras ministrijas mājas lapā >>>

Dizainparaugu likums – Likumi.lv vietnē >>>

Kā reģistrēt dizainparaugu – Patentu valdes mājas lapā >>>

Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm – Likumi.lv vietnē >>>

  • 05.04.2005. MK noteikumi Nr.228 “Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem”
  • 1.04.2008. MK noteikumi Nr.225 “Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību”

Patentu likums – Likumi.lv vietnē >>>

Starptautiskie līgumi un konvencijas – Patentu valdes mājas lapā >>>