PV2 250x200 Dpi laukAXOR-250x200-Dpi-laukAMfurnitura 250x200 Dpi laukIntarsija 250x200 Dpi laukir-250x200-Dpi-lauk

Latvijas mebeles 250x200 Dpi laukLatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Konkurss par Jūrmalas pilsētas robežzīmi

Blue_flag_beach_J-rmala_-_panoramio-2-768x387-1-768x387

Ir izsludināts  Jūrmalas pilsētas robežzīmes ideju skiču projektu konkurss, kurā   jāizstrādā vienota stila, dizaina un arhitektoniskā risinājuma robežzīmes izvietošanai trīs vietās pie pilsētas administratīvās teritorijas robežas, un vietzīmes ar mērķi iezīmēt pilsētas apkaimes.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 6. augusts, šajā konkursā aicināti piedalīties visi (jebkura fiziska vai juridiska persona un to apvienības)

 

Jūrmalas pilsētas robežzīmes ideju skiču projektu konkursa nolikums

 

I. Konkursa vispārīgā informācija

 1. Konkursu izsludina un organizē Jūrmalas pilsētas dome.
 2. Šis nolikums noteic kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un apbalvoti Jūrmalas pilsētas robežzīmes idejas skiču projektu konkursa (turpmāk – konkurss) projekti, izvēloties labāko konceptuālo risinājumu objekta turpmākai realizācijai.
 3. Paziņojums par konkursu un konkursa nolikums, kā arī cita nepieciešamā informācija tiks publicēti Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

II. Konkursa mērķis

4. Iegūt piemērotāko mūsdienīga vides objekta – Jūrmalas pilsētas robežzīmes (turpmāk– robežzīme) idejas skiču projektu (turpmāk – projekts), to realizēšanas tehniskajiem risinājumiem un izvietojumam Jūrmalas pilsētvidē.

 

III. Konkursa priekšmets

 1. Konkursa priekšmets ir vienota stila, dizaina un arhitektoniskā risinājuma robežzīmes trīs vietās pie pilsētas administratīvās teritorijas robežas, un vietzīmes ar mērķi iezīmēt pilsētas apkaimes:

5.1. viena, lielāka pēc apjoma, kuru paredzēts izvietot iebraucot Jūrmalas pilsētā no Rīgas puses pa A10 Rīgas – Ventspils šoseju, ceļa labajā pusē;

5.2. divas izmērā proporcionāli mazākas, paredzēts izvietot pie iebraukšanas Jūrmalā no Talsu puses – apgriešanās laukumā pirms pilsētas robežas un no Tukuma puses – pirms DUS “CIRCLE K” robežas;

5.3. mazāka izmēra vietzīmes, izvietojamas uz maģistrālajām ielām pret izejām/nobrauktuvēm uz dzelzceļa stacijām;

 1. Robežzīmei kā unikālam vides dizaina objektam jāveicina Jūrmalas atpazīstamību un jābūt paliekošai pilsētvides tēla sastāvdaļai.
 2. Robežzīmei jāatbilst šādām prasībām:

7.1. robežzīmei jābūt izgaismotai (diennakts tumšajā laikā), uzmanību piesaistošai, inovatīvai un oriģinālam lielformāta vides objektam ar uzrakstu “Jūrmala”;

7.2. robežzīmes konstruktīvajam risinājumam jāatbilst drošai eksponēšanai ārtelpā;

7.3. robežzīmes idejai jāietver sevī Jūrmalas pilsētvides raksturīgos aspektus.

 

IV. Konkursa veids un dalībnieki

8. Konkurss ir atklāts, notiek vienā kārtā un ir uzskatāms par notikušu, ja tajā atbilstoši šajā nolikumā noteiktajam apjomam un kvalitātei izvērtēšanai iesniegti vismaz trīs projekti.

9. Par konkursa dalībnieku, atbilstoši šim nolikumam iesniedzot projektu, var kļūt jebkura Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā persona vai fiziskā persona vai to grupas, kura ir saņēmusi konkursa dokumentus, ir iepazinusies un piekrīt konkursa nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

10. Konkursa noteikumi visiem dalībniekiem ir vienādi.

11. Konkursa dalībnieks drīkst iesniegt vairākus projektus.

12. Dalībnieks sedz izdevumus, kas saistīti ar konkursa darba sagatavošanu un iesniegšanu. Konkursa organizētājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus, neatkarīgi no konkursa norises un rezultāta.

 

V. Konkursa komisija un balvu fonds

13. Konkursam iesniegto projektu vērtēšanu veic konkursa komisija (turpmāk – komisija), kura tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

14. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

15. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

16. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus.

17. Konkursa balvu fonds ir 5000,00 euro (pirms nodokļu nomaksas), no kuriem:

 • pirmās vietas ieguvējs saņem 3000,00 euro;
 • otrās vietas ieguvējs saņem 1000,00 euro;
 • divas veicināšanas balvas 500,00 euro.

18. Komisijai ir tiesības balvas pārdalīt, piešķirt vairākas viena veida balvas, nepārsniedzot apstiprinātā budžeta ietvarus, vai nepiešķirt kādu balvu.

19. Piešķirtās balvas izmaksā viena mēneša laikā no konkursa rezultātu publicēšanas.

 

VI. Konkursa izejmateriālu saņemšanas kārtība

20. Izejmateriālus (paredzamās robežzīmes izvietošanas vietas fotofiksācijas un inženier- topogrāfiskā uzmērījuma plānus) konkursa dalībnieks var saņemt piecu darba dienu laikā elektroniskā veidā, rakstot uz e-pastu: pasts@jurmala lv;

21. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē jurmala.lv;

22. Jautājumus par konkursa norisi vai darba uzdevumu iesniedz līdz 2018. gada jūlijam, rakstot uz e-pastu: pasts@jurmala lv. Kontaktpersona  konkursa norises jautājumos – Jūrmalas pilsētas galvenā māksliniece Inta Maldupe, tālr.26543907, e-pasta adrese: inta. maldupe@jurmala.lv;

23. Rakstveida atbildes uz rakstiski iesniegtiem jautājumiem tiek sniegtas piecu darba dienu laikā un tiek publicētas, nenorādot personas datus, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē jurmala.lv.

 

VII. Iesniedzamais konkursa darba sastāvs un materiāli

 1. Projekta iesniegšana ietver:
 • projekta idejas/koncepcijas īsu aprakstu, projekta realizēšanas tehniskā risinājuma aprakstu, materiālu un veicamo darbu aprakstu ar pievienotu projekta tāmi, kurā norādītas projekta realizācijai nepieciešamās kopējās izmaksas, tai skaitā visas nodevas, nodokļi, u.c. maksājumi, kas aprēķināti euro valūtā (A4 formātā);
 • krāsainus vizuālos risinājumus pilsētvidē dienas gaišajā un tumšajā laikā un tehniskos zīmējumus (A3 formātā);
 • maketu uzskatāmā mērogā;

25. Projekta materiālus iesniedz vienā eksemplārā, bez informācijas, kas ļautu identificēt konkursa dalībnieku un/vai projekta autoru.

 

 

VIII. Konkursa darbu iesniegšana

 1. Projekts ir jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā darba laikā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75 līdz 2018. gada 6.augustam plkst. 17.00. Pēc norādītā termiņa projekti netiks pieņemti, savukārt iesniegtos projektus nevarēs pārveidot, papildināt vai labot.
 2. Jāiesniedz divas aploksnes:
 • aploksne ar apzīmējumu „Pieteikums”, kurā ievietoti aizpildīti konkursa pieteikuma dokumenti: projekta pieteikums (1. pielikums) un apliecinājums (2. vai 3. pielikums);
 • aploksne ar apzīmējumu „Piedāvājums”, kurā ievietots robežzīmes projekts, atbilstoši nolikuma VII nodaļā noteiktajām prasībām gan drukātā veidā, gan maketā, gan datu nesējā (zibatmiņa, CD vai DVD).
 1. Aploksnēm jābūt aizlīmētām. Uz abām aploksnēm jāuzraksta Konkursa nosaukums un viena un tā pati devīze – brīvi izvēlēta burtu un/vai ciparu kombinācija līdz piecām rakstu zīmēm, lai nodrošinātu anonimitāti.
 2. Jūrmalas pilsētas dome apliecina, ka informācija, kuru konkursa dalībnieki būs iesnieguši ar pamatotu norādi „Ierobežotas pieejamības informācija”, bez viņu piekrišanas netiks izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 3. Par iesniegtā projekta saņemšanu tiek izrakstīts apliecinājums, ko paraksta sekretāre un materiālu iesniedzējs, katrai no pusēm paliek viens eksemplārs. Apliecinājumā fiksē datumu, laiku, materiālu pieņēmēju un iesniedzēju, uzrādīto devīzi, reģistrācijas numuru, iesniedzēja kontakttālruni. Uz iesniegtajām atsevišķajām aploksnēm, tās neatverot, tiek izdarīta atzīme, kurā norādīts saņemšanas datums, laiks un reģistrācijas numurs.
 4. Konkursa dalībnieka iesniegtais projekts ir pierādījums tam, ka viņš ir iepazinies ar šo nolikumu, ievēros to pilnībā un atbildēs par nolikumā minēto noteikumu izpildi.

 

IX. Konkursa darbu izvērtēšana

32. Komisijas sēdes notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

33. Konkursam iesniegtie projekti tiek atvērti komisijas sēdē. Darbu atvēršanas sēdes protokolā tiek iekļautas šādas ziņas – devīze, darba nosaukums.

34. Komisijas locekļi, pirms konkursa darbu vērtēšanas, apliecina, ka viņiem nav ziņu par to, ka konkursā piedalās viņu laulātie, pirmās vai otrās pakāpes radinieki.

35. Ja komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta izskatīšanā, viņš par to informē pārējos komisijas locekļus un nepiedalās attiecīgā projekta apspriešanā.

36. Projektu, kas atbilst noteiktajam darba sastāvam un prasībām, komisija izvērtē pēc šādiem kritērijiem, kopīgi izvērtējot un nosakot tā nozīmību:

36.1.     priekšlikuma mākslinieciskā kvalitāte;

36.2.     priekšlikuma iederība vidē;

36.3.     tehniskās realizācijas racionāls pamatojums un iespējamība;

 • idejas oriģinalitāte.
 1. Komisija iesniegtos projektus izvērtē un pieņem lēmumu par konkursa uzvarētājiem ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām.
 2. Komisija sagatavo savu vērtējumu atbilstoši 36.punktā minētajiem kritērijiem. Pēc tam komisijas locekļi atklātā balsojumā nosaka vietu ieguvējus. Lēmumu komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja kāds no komisijas locekļiem nav ieradies, bet līdz sēdes sākumam iesniedzis rakstisku balsojumu, ņem vērā šo balsojumu.
 3. Komisijas lēmums tiek publicēts Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē jurmala.lv.

 

X. Turpmākā rīcība ar konkursā iesniegtajiem darbiem

40. Projektu autori pilnā apjomā saglabā personiskās autortiesības.

41. Mantiskās autortiesības uz godalgotajiem projektiem pāriet Jūrmalas pilsētas domei pēc tam, kad projekta autors saņēmis piešķirto balvu. Konkursa godalgoto vietu ieguvēji apņemas neizmantot savas autoru personiskās tiesības tādā veidā, kas kavē vai varētu kavēt projekta īstenošanu. Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības bez papildus atlīdzības izmantot godalgotos projektus sadarbībai ar citu projektētāju, izstrādājot galējo projektu, kā arī  realizēt vides objektus –robežzīmes atbilstoši godalgotajā projektā paredzētajam risinājumam, t.sk., to pārveidojot vai precizējot, tomēr norādot konkursa uzvarētāju kā robežzīmes ieceres autoru.

42. Projekti, kuri netiks godalgoti, tiks atdoti iesniedzējam. Iesniedzēji tos var saņemt Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jūrmalā,  Edinburgas prospektā 75, viena mēneša laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas. Pēc minētā termiņa beigām Jūrmalas pilsētas dome neatbild par projektu saglabāšanu.

43. Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības iesniegtos projektus publicēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē jurmala.lv vai citur preses izdevumā.

Konkursa nolikuma pielikumi lasāmi  šeit >>>