JAUNRADES VEICINĀŠANAS STIPENDIJU MĒRĶPROGRAMMA

nauda

Izsludināta pieteikšanās Jaunrades stipendijām!

Pirmkārt, šoreiz tās būs 43 stipendijas starp deviņām nozarēm (vizuālā māksla, literatūra, mūzika un deja, teātris, filmu nozare, dizains un arhitektūra, kultūras mantojums, tradicionālā kultūra, starpdiscipilnāro projektu nozare) un 914.00 EUR mēnesī (t.i. 10 968 EUR gadā) – vairāk nekā iepriekš!

Otrkārt, vēršu uzmanību, ka šoreiz pieteikšanās notiek tikai caur kkf.kulturaskarte.lv sistēmu. Aicinu laicīgi iepazīties ar to, ja vēl nav sanākusi darīšana!

Treškārt, pretendentam jāiesniedz diezgan daudz dokumenti un informācija par sevi, tāpēc noteikti pieteikums jāsāk gatavot laicīgi. Pieteikšanās līdz 26. novembrim!

Ieskats projektu konkursa NOLIKUMĀ

 Vispārējie jautājumi.

  • Mērķprogramma “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma” (turpmāk – mērķprogramma) ir Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) saskaņā ar VKKF kultūras projektu konkursa nolikumu izstrādāta un īstenota programma, ko finansē VKKF.
  • Mērķprogrammas mērķis ir veicināt līdzšinējā radošajā darbībā augstu māksliniecisko kvalitāti apliecinājušu radošo personu izaugsmi, žanriski daudzveidīgas izcilas kvalitātes jaunrades un nozarē aktuālu pētījumu tapšanu.
  • Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā. gada mērķprogrammas konkursā sadalāmais finansējums ir 471 624 EUR.
  • Mērķa realizācijai 2022. gadā tiek piešķirtas 43 radošās stipendijas, tai skaitā arī:
   • Dizaina un arhitektūras nozarē 2 stipendijas;
   • Starpdisciplināro projektu nozarē 3 stipendijas.
  • Stipendijas periods ir pilns kalendārais gads (01.01.2022.–31.12.2022.) un tās apmērs ir 914.00 EUR mēnesī (10 968 EUR gadā). Stipendija tiek izmaksāta reizi mēnesī.
 1. Mērķprogrammas konkurss, iesniedzēji, ierobežojumi projektu iesniegšanai.
  • Lai sasniegtu mērķprogrammas mērķi, VKKF organizē mērķprogrammas projektu konkursu. Projektu konkursā var piedalīties tikai fiziskas personas.
  • Ja persona gūst atbalstu mērķprogrammā, stipendijas periodā tā nedrīkst pieprasīt radošā darba stipendijas citos VKKF konkursos.
 1. Projektu pieteikumu iesniegšana.
  • Mērķprogrammas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejams mājas lapā internetā (http://www.vkkf.lv).
  • Projekta pieteikums jāiesniedz līdz gada 26. novembrim pulksten 23:59
  • Pieteikums jāiesniedz projektu pieteikumu sistēmā https://kkf.kulturaskarte.lv

Lai pieslēgtos iesniegšanas sistēmai, nepieciešams kāds no valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem un pieteikumu sistēmā iesniedzējs var autorizēties un pieteikties tikai ar saviem personīgajiem autentifikācijas līdzekļiem, t.i., iesniedzēja projekta pieteikumu sistēmā nevar pieteikt cita fiziska persona.

 1. Projektu pieteikumu noformējums un saturs.

Projekta pieteikums projektu pieteikumu sistēmā iesniedzams latviešu valodā, aizpildot visus obligāti norādītos laukus, un tas ietver:

 • informāciju par pieteicēju;
 • informāciju par pieteikumu (projekta nosaukums; projekta īstenošanas termiņi; finansējuma sadaļā norādot kopējo pieprasīto gada summu – 10 968 EUR);
 • radošie mērķi stipendijas periodam (ne vairāk kā viena A4 lapa, iesniedzama PDF formāta failā, kas pievienojams sadaļā “Pievienotie dokumenti”, viena faila maksimālais izmērs nedrīkst pārsniegt 20 megabaitus (20 MB));
 • pēdējo piecu gadu radošā biogrāfija (ne vairāk kā desmit A4 lapas, iesniedzama PDF formāta failā, kas pievienojams sadaļā “Pievienotie dokumenti”, viena faila maksimālais izmērs nedrīkst pārsniegt 20 megabaitus (20 MB));
 • pieteikumos, kas tiek iesniegti Vizuālās mākslas nozarē un Dizaina un arhitektūras nozarē, radoša biogrāfijā jāietver vai papildus jāpievieno portfolio ar vizuālo materiālu, kas raksturo līdzšinējo darbību (ne vairāk kā desmit A4 lapas, iesniedzama PDF formāta failā, kas pievienojams sadaļā “Pievienotie dokumenti”, viena faila maksimālais izmērs nedrīkst pārsniegt 20 megabaitus (20 MB)).
 • Projektu pieteikumiem var pievienot arī citus pielikumus pēc iesniedzēja ieskata.
 • Ekspertu komisija var pieprasīt papildus iesniegt arī citu informāciju.

 

 1. Projektu vērtēšanas administratīvie kritēriji:

5.1.   iesniedzamajiem projektiem tiek noteikti šādi administratīvie kritēriji:

5.1.1.   projekta pieteikums ir iesniegts 3.2. punktā noteiktajā termiņā;

5.1.2.   projekta iesniedzējs ir savlaicīgi nokārtojis līdzšinējās saistības ar VKKF;

5.1.3.   projekta pieteikuma saturs atbilst šā nolikuma 4. punktā noteiktajām prasībām.

5.2. projekti, kas neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, netiek atbalstīti.

 

 1. Projektu vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji.
  • iesniedzamajiem projektiem ir noteikti šādi kvalitatīvie kritēriji:
   • iesniedzēja pēdējo piecu gadu radošās darbības izcilība salīdzinājumā ar citu pretendentu pieteikumiem;
   • iesniedzēja radošie mērķi stipendijas periodam.

 

 1. Projektu pieteikumu izskatīšanas kārtība.
  • Projektu pieteikumus, kuri atbilst konkursa mērķiem un nolikuma prasībām, saskaņā ar projektu kvalitatīvajiem kritērijiem vērtē attiecīgās nozares ekspertu komisija (turpmāk – komisija).
  • Nozares ekspertu komisija, izvērtējot katru iesniegto projekta pieteikumu, sniedz atzinumu VKKF padomei par līdzekļu piešķiršanu.
  • VKKF padome pieņem lēmumu par fonda līdzekļu sadali mērķprogrammai iesniegto projektu īstenošanai.

 

 1. Projekta pieteicēja tiesības un pienākumi.
  • Projekta pieteicējs pēc projekta pieteikšanas iesniegtajā projekta pieteikumā nevar veikt izmaiņas.
  • Ja iesniegtais projekts saņem VKKF finansējumu, projekta pieteicējam ir pienākums pēc VKKF darbinieku pieprasījuma sniegt visu ar projekta īstenošanu saistīto informāciju, lai VKKF varētu novērtēt projekta realizācijas kvalitāti.
  • Projekta pieteicējs piekrīt visiem projektu konkursa noteikumiem un ir atbildīgs par projekta pieteikumā norādīto ziņu patiesumu, kā arī par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, realizējot projektu.

 

 1. Konkursa rezultāti.
  • Atbildi par konkursa rezultātiem projekta pieteicējam nosūta uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi pēc konkursa noslēguma.
  • Finansēto projektu saraksti tiek publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, ar tiem var iepazīties arī VKKF interneta mājas lapā (vkkf.lv).
  • Finansējuma saņēmējam ir jānoslēdz finansējuma līgums par VKKF padomes piešķirtā finansējuma saņemšanu. Līgums ar VKKF par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz VKKF noteiktajos termiņos (par precīzu līguma noslēgšanas beigu termiņu finansējuma saņēmējs tiek informēts VKKF nosūtītajā vēstulē). Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā, VKKF padome var lemt par piešķirtā finansējuma anulēšanu.
  • Piešķirto finansējumu VKKF ieskaita personas kontā Latvijas Republikas kredītiestādē vai izmaksā, izmantojot VAS Latvijas Pasts starpniecību.