Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

Ilgtspējīgas attīstības koncepcija, ilgtspējīgs dizains un ekoinovācija

ekodizaina_vieta

Sabīne Koklačova (28.10.2011.)

Lai labāk izprastu ekodizaina būtību un identificētu tā ietekmes sfēras, ir svarīgi saprast tā teorētisko pamatojumu. Ekodizains ir daļa no ilgtspējīgas attīstības koncepcijas un ekoinovācijas.
Ilgtspējīgas attīstības koncepcija mūsdienās ir uzskatāma ne tikai par teoriju, kā visai cilvēcei un arī konkrētai kopienai un sabiedrībai attīstīties, bet galvenokārt par uzskatu kopumu, kāds sabiedrības modelis var nodrošināt tās pastāvēšanu.
Ilgtspējīgas attīstības koncepcija ietver fiziskos apstākļus, politikas koncepcijas, jēdzienu par dzīves kvalitāti vai labklājību un optimizētu ietekmi uz vidi, lai nodrošinātu, ka tās resursi ir vienlīdz pieejami visām paaudzēm.

Koncepcijas pamatā ir izpratne par trim jēdzieniem:

  • attīstību,
  • sabiedrības vajadzībām
  • un nākamo paaudžu vajadzībām.

Ar jēdzienu „attīstība” jāsaprot ne tikai pieaugums (ražošanas, nacionāla kopprodukta, labklājības), bet arī sociālās un ekonomiskās sfēras attīstība, vienlaikus nodrošinot dabisko ekosistēmu un cilvēka dzīves vides saglabāšanu.

Līdz ar to, tā ne tikai aplūko ilgtermiņa procesus (nodrošināt tagadnes vajadzības), bet arī pretendē uz paaudžu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu.

Ilgtspējīga attīstība nozīmē to, ka jebkurš ekonomikas, sabiedrības vai vides jautājums jārisina tā, lai pieņemtais lēmums būtu labvēlīgs vai pēc iespējas mazāk nelabvēlīgs pārējo sfēru attīstībai.[1] Ilgtspējīgas attīstības koncepcijas sastāvā atrodas ekodizains, kas tiek apskatīts kā produkta dzīves cikls.

ekodizaina_vieta

Vides, ekonomikas un sociālās sfēras ilgtspējīga attīstība

Ilgtspējība. Pašreizējo vajadzību realizācija, neapdraudot nākošo paaudžu iespējas apmierināt savas vajadzības. [2] Ilgtspējīgs dizains. Ilgtspējība nenozīmē dzīves kvalitātes pasliktināšanos, bet gan domāšanas veida un vērtību maiņu, tiecoties videi draudzīgāka dzīves veida virzienā. Šīs izmaiņas ietver globālo savstarpējo atkarību, vides pārvaldību, sociālo atbildību un ekonomisko dzīvotspēju. Ilgtspējīgā dizainā ir nepieciešams izmantot alternatīvu pieeju tradicionāla dizaina veidošanā, kas ietver šīs izmaiņas domāšanā. Jaunajā dizaina pieejā ir nepieciešams identificēt katras dizaina izvēles ietekmi uz dabas un kultūras resursiem lokālās, reģionālās un globālās vides kontekstā.[3] Ilgtermiņa dizaina projektēšanā ir nepieciešama izpratne par īstermiņa un ilgtermiņa sekām attiecībā uz jebkāda veida vides transformāciju. Ilgtspējīgs dizains ir koncepta izstrādāšana un realizācija videi jūtīgā un atbildīgā izpausmē.[4] Ilgtspējīga inovācija ir process, kurā ilgtsējības apsvērumi (vides, sociālie un finansiālie) ir integrēti uzņēmuma sistēmā no idejas ģenerēšanas caur tās izpēti un attīstību līdz komercializācijai. Tas attiecas gan uz produktu, servisu, tehnoloģiju, gan arī jaunu biznesu un organizāciju modeļiem.[5] Ekoinovācija ir jebkāda veida inovācija, kuras mērķis ir veidot būtisku un demonstrējamu progresu ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanā, samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi vai panākot efektīvāku un atbildīgāku dabas resursu izmantošanu, tostarp enerģiju.[6] Ekoinovācijas ir jauninājumu radīšana un preces, procesi, sistēmas, servisi un procedūras ar konkurētspējīgu cenu, kas veidoti, lai apmierinātu cilvēku vajadzības un visiem nodrošinātu labāku dzīves kvalitāti, ņemot vērā dzīves cikla laikā minimālu dabas resursu izmantošanu (materiāliem, ieskaitot enerģiju, un virskārtas slāni) uz vienu vienību, kā arī minimālu toksisko vielu izdalīšanos.[7]

Plašāka informācija atrodama rakstā izmantotajos avotos:
[1] Vide un ilgtspējīga attīstība. Redaktori Māris Kļaviņš un Jānis Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 289.-291. lpp.
[2], [4] The Hannover Principles. William McDonough Architects, 1992. Pieejams: http://www.mcdonough.com/principles.pdf
[3] Guiding Principles of Sustainable Design. Denver Service Center, 2009. Pieejams: http://www.nps.gov/dsc/d_publications/d_1_gpsd_1_ch1.htm
[5] Sustainable Innovation [tiešsaiste]. The Centre of Sustainable Design, 2010 [skatīts 04.05.2011]. Pieejams: http://www.cfsd.org.uk/Sustainable%20Innovation/index.html
[6], [7] Sustainable Innovation. The Centre of Sustainable Design, 2010 Pieejams: http://www.cfsd.org.uk/Sustainable%20Innovation/index.html