Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

Ar Eiropas līdzfinansējumu attīstīs darba vidē balstītu mācību un prakses sistēmu

DVB

Nākamā gada sākumā, janvārī, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) varētu sākt īstenot ES atbalstītu projektu, lai profesionālo vidējās izglītības un arodizglītības iestāžu audzēkņiem nodrošinātu darba vidē balstītu mācību, kā arī mācību prakses iespējas. Vienlaikus no 5. decembra LDDK sākusi kampaņu “Dari un mācies – viss tikai sācies!”, lai popularizētu darba vidē balstītas mācības un profesionālo izglītību.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalsts projekta īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros. Ministru kabineta noteikumi Nr. 483 šim projektam pieņemti šogad jūlija vidū.
2016. gada 15. jūlijā valdība apstiprināja arī MK noteikumus Nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības” un nu darba vidē balstītas (DVB) mācības kļuvušas par oficiālu izglītības ieguves formu Latvijā.
DVB mācības Eiropā kļūst aizvien populārākas, tās tiek atzītas par labāko veidu, kā motivēt jauniešus iesaistīties profesionālajā izglītībā, veicināt jauniešu nodarbinātību un nodrošināt izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Šīs izglītības pieejas lielākais ieguvums ir tas, ka jaunietim, strādājot pie darba devēja, ir iespēja izzināt savas izvēlētās profesijas praktisko pusi, kā arī iegūt izpratni par darba kultūru, disciplīnu un iekļaušanos kolektīvā. Darba vidē balstītas mācības ir augsta līmeņa ES un Latvijas profesionālās izglītības politikas prioritātes.

Trūkst 30 000 darbinieku
LDDK informācija liecina, ka uzņēmumiem patlaban trūkst apmēram 30 000 kvalificētu darbinieku. Savukārt 2014.–2015. gadā no Latvijas devušies prom 7110 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, bet daudzi vidusskolu beidzēji ir papildinājuši bezdarbnieku rindas Latvijā. “Ko šādā situācijā darīt?” vaicāja LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, sakot, ka atbilde ir viena – darba vidē balstīta apmācība profesionālajā izglītībā, kas nozīmē jau mācību laikā iesaistīties un apgūt darbu reālā darba vidē.
Profesionālo tehnisko skolu sakārtošanā no 2007. līdz 2013. gadam ieguldīti 230 miljonu eiro, skolas ir izveidotas ar labu aprīkojumu un pārdomātām mācību programmām. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietniece Evija Papule medijiem skaidroja, ka profesionālai izglītībai izvirzīts mērķis, ko var definēt ar trīs vārdiem – prestižs, pieejamība un pievilcība.
Patlaban absolventu skaits ar vispārējo izglītību un profesionāli tehnisko izglītību Latvijā ir 50% pret 50%, taču līdz 2020. gadam ir mērķis sasniegt proporciju 60% pret 40% – lai lielāks skaits absolventu nāktu no profesionāli tehniskajām skolām.

Kam izmantos ESF finansējumu?
Kopējais pieejamais attiecināmais finansējums projekta īstenošanai ir 20 572 986  eiro, tai skaitā ESF finansējums – 17 487 038 eiro un valsts budžeta finansējums – 3 085 948 eiro. Projekts ilgs septiņus gadus.
Projektu īstenos LDDK, kura patlaban Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā ir iesniegusi visus dokumentus finansējuma saņemšanai.
ESF finansējumu paredzēts izmantot, lai nodrošinātu kvalificētu darbaspēku un tuvinātu profesionālās izglītības kvalifikācijas standartus mainīgajām tirgus prasībām, kā arī sagatavotu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām.
Projektā plānojamo pasākumu mērķa grupa ir profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu izglītojamie. Šiem jauniešiem tiks organizētas mācības uzņēmumā un pie amata meistara, tādējādi nodrošinot, ka praktiskās iemaņas un zinības tiek apgūtas reālā darba vidē uzņēmumā un teorētisko zināšanu apguvei skolā tiek veltīts salīdzinoši mazāks laiks. Tāpat plānots nodrošināt praktiskās mācības un mācību praksi uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju.
Paredzēts, ka projekta ietvaros plānoto pasākumu īstenošanā LDDK sadarbosies ar izglītības iestādēm un uzņēmumiem, kuri spēj nodrošināt profesionālās izglītības programmas īstenošanas prasības, kā arī ievēro prasību ar darbiniekiem slēgt rakstveida darba līgumus.

Iesaistīs 3150 audzēkņus
DVB mācībās plānots iesaistīt 3150 audzēkņus, bet praktiskajās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos piedalīsies 11 025 audzēkņi. Paredzēts, ka viens jaunietis praksē var iesaistīties vairākas reizes, līdz ar to atbalsts būs pieejams vismaz 25 671 reizi, skaidrots MK noteikumu anotācijā.
Patlaban interesi par jauno programmu ir izrādījuši apmēram 200 uzņēmumu – “Olainfarm”, “Latvijas finieris”, “Binders”, “Valpro”, “Latvijas Dzelzceļš” un citi, bet pieteikties varēs jebkurš komersants, uzsver LDDK.
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji paredz, ka iesnieguma pielikumam ir jāpievieno nodomu protokoli, kas noslēgti starp projekta iesniedzēju un konkrētiem komersantiem par to dalību DVB mācību, mācību prakšu vai praktisko mācību īstenošanā. Ir paredzēts, ka šie komersanti aptvers vismaz piecas tautsaimniecības nozares. Kritērijs “piecas tautsaimniecības nozares” noteikts, jo sākotnēji projektu ir paredzēts īstenot pamatā uz to komersantu bāzes, kas bija iesaistījušies IZM īstenotajā pilotprojektā. Pēc tam projektā paredzēts pakāpeniski iesaistīt visu nozaru komersantus.
LDDK un IZM panāktā vienošanās paredz, ka LDDK kā lielākais darba devēju pārstāvis nodrošinās, ka projektā jau DVB mācību ietvaros ar vismaz 15% izglītojamo tiks noslēgti darba līgumi. Aptaujājot uzņēmējus, secināts, ka 15% ir minimālais, optimālais procents no projektā iesaistītajiem 3150 audzēkņiem. Uzņēmēji ir piesardzīgi un nevēlas uzņemties saistības septiņu gadu garumā, taču LDDK mērķis ir panākt lielāku procentu, LV portālam skaidroja IZM Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece Edīte Olupe.

270 eiro mēnesī par mācību īstenošanu
Komersantiem projekta ietvaros paredzēts segt izmaksas, kas rodas, nodrošinot DVB mācību un mācību prakšu un praktisko mācību īstenošanu:

  • ne vairāk kā 270 eiro/mēnesī par DVB mācību īstenošanu proporcionāli izglītojamo nodarbināto stundu skaitam mēnesī;
  • 95 eiro uz 1 audzēkni gadā par mācību prakšu un praktisko mācību īstenošanu.

Projekta izmaksas paredzētas ne tikai izdevumiem, kas saistīti ar darba vidē balstītu mācību vai prakses  izmaksām uzņēmumā, lai kaut daļēji kompensētu uzņēmumu iesaisti jaunās iniciatīvas ieviešanā, bet arī jauniešu apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskajai apdrošināšanai, kā arī  izdevumiem par individuālajiem drošības līdzekļiem un speciālo darba apģērbu, vakcināciju un medicīnisko grāmatiņu saņemšanu, LV portālam skaidroja E. Olupe.
Taču noteiktais kopējais izmaksu apmērs uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo nesedz kopējos uzņēmuma izdevumus, uzsvēra LDDK reģionālās attīstības un nodarbinātības eksperte Jolanta Vjakse.
Tālākā minētā tiesiskā regulējuma izstrādes gaitā notiks diskusijas par stipendijas un darba algas apmēru DVB mācībās, potenciāli to piesaistot konkrētam atskaites punktam, piemēram, minimālajai algai valstī vai kādam citam rādītājam. Stipendijas apmērs, ievērojot pilotprojektu īstenošanas pieredzi, plānots indikatīvi robežās no 50 līdz 450 eiro mēnesī, skaidrots MK noteikumu projekta anotācijā.

Īstenots pilotprojekts
IZM Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece E. Olupe LV portālamskaidroja, ka darba vidē balstītu mācību formas ieviešana Latvijā ir sākta jau 2013. gadā, organizējot pilotprojektu ar LDDK. Tā ļaujot jauniešiem no profesionālās izglītības iestādēm iegūt pirmo darba pieredzi, brīvprātīgi darbojoties uzņēmumos. Pirmajā mācību gadā pilotprojektā iesaistījās sešas profesionālās izglītības iestādes, īstenojot 17 dažādas programmas sadarbībā ar 29 uzņēmumiem un iesaistot aptuveni 130 audzēkņu. Trīs gadu laikā iesaistīto audzēkņu skaits ir ievērojami pieaudzis, pārsniedzot jau 500, kuplāks kļuvis arī profesionālās izglītības iestāžu, to piedāvāto izglītības programmu un arī darba devēju skaits.
Lai stiprinātu ciešāku profesionālās izglītības sasaisti ar darba devējiem, pērn Profesionālās izglītības likumā tika veikti grozījumi, iestrādājot prasību profesionālo skolu darbā iesaistīt nozaru konsultatīvās padomes un veidot konventus.
No šā gada septembra darba vidē balstītās mācības kļuvušas par vienu no profesionālās izglītības ieguves formām.

Projekts Baltijas mērogā
IZM sadarbībā ar LDDK, kā arī ar Igaunijas un Lietuvas sadarbības partneriem no 2014. gada 1. decembra līdz 2016. gada 30. novembrim īstenoja “Erasmus+” programmas projektu “Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā”. Tā mērķis bija veicināt nacionālās profesionālās izglītības reformas Baltijā, veicinot DVB mācību attīstību. Projekta ietvaros tiek veidota profesionālās izglītības Baltijas valstu alianse kā ietvars kopīgai sadarbībai starp trīs Baltijas valstīm, savstarpēji apmainoties ar informāciju un pieredzi profesionālās izglītības reformu ieviešanā, īpaši attiecībā uz DVB profesionālās izglītības un māceklības ieviešanu, kā arī kopīgi popularizējot labās prakses piemērus.

Vairāk info Latvijas Vēstneša portālā: skatīt šeit>>>.